Disclaimer

Deze website is eigendom van:
Belgische Vereniging voor Lastechniek vzw
Antoon van Osslaan 1-4
B-1120 Brussel (Neder-over-Heembeek)
België

E-mail: mailto:frank.duponcheel@bvl-abs.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Belgische Vereniging voor Lastechniek vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Belgische Vereniging voor Lastechniek vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Belgische Vereniging voor Lastechniek vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Belgische Vereniging voor Lastechniek vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Belgische Vereniging voor Lastechniek vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Belgische Vereniging voor Lastechniek vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Belgische Vereniging voor Lastechniek vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

Belgische Vereniging voor Lastechniek vzw, (hiernagenoemd BVL), hecht zeer veel belang aan uw privacy en de vertrouwelijkheid ervan.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BVL gratis de schriftelijke opvraging bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Naar aanleiding van de General Data Protection Regulation (GDPR), ingegaan op 25 mei 2018,  wil BVL uw gegevens nog beter beheren en beveiligen. 

In deze privacyverklaring willen we u informeren over de gegevens die we verzamelen, met welke doeleinden we ze verzamelen, hoe we de privacy ervan waarborgen en welke uw rechten aangaande zijn.
BVL engageert zich om te voldoen aan de GDPR.

Volgende gegevens kunnen verzameld en verwerkt worden:
- Naam, voornaam.
- Geboorteplaats en -datum.
- Rijksregisternummer.
- Woonadres.
- Emailadres.
- Telefoonnummer.
- Werkgever en uw functie binnen het bedrijf.
- Werkgeversverklaring.
- Curriculum Vitae.
- Examenresultaten

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens:
In principe krijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u.
Daarnaast kunnen wij deze gegevens ook ontvangen via ATB's (Approved Training Bodies) waar u een opleiding heeft gevolgd en succesvol heeft afgerond. Met deze instanties hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Doel van het verzamelen en verwerken van uw gegevens:
- Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
- Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
- Om na te gaan of voldaan werd aan de toelatingsvoorwaarden aan een opleiding.
- Ten behoeve van correcte opmaak van een diploma of een attest.
- Het versturen van een diploma of attest.
- Om u de mogelijkheid te bieden producten, via bestelformulier op onze website, te kopen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:
BVL bewaart uw persoonsgegevens in principe voor een periode van 10 jaar, maar niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Of zolang vanuit nationale, internationale regelgeving of van overheidswege vereist is om de gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens:
BVL zal uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In dat geval is de derde partij verplicht om deze gegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in dit Privacy Beleid.
Verzamelde persoonsgegevens zullen enkel opgeslagen en verwerkt worden in België of landen van de Europese Unie.

Beveiliging van persoonsgegevens:
BVL neemt alle nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Zo zorgen wij dat enkel noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang van de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BVL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons kosteloos een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kan uw verzoek tot inzage, wijziging, verwijderen, gegevensoverdracht of verzoek tot  intrekking van uw toestemming, of bezwaar tot verwerking sturen naar hilde.moens@bvl-abs.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Klachten:
Indien u een klacht wil indienen, over de manier waarop BVL uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kunt u contact opnemen met hilde.moens@bvl-abs.be. Mocht u er desondanks samen niet uitkomen, dan heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Wijziging Privacy Beleid:
BVL kan van tijd tot tijd haar Privacy Beleid wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aangewezen om deze geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot BVL. 

BVL is verantwoordelijk voor de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens. Bij vragen hieromtrent kan u contact opnemen met hilde.moens@bvl-abs.be


Cookies:
Belgische Vereniging voor Lastechniek vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht